Dokumenter for dobbeltsporet

Under finner du dokumenter til kommunedelplanen for dobbeltspor gjennom Hamar.

 

1. Måloppnåelse og Bane NORs anbefaling

2. Planbeskrivelse

3. Plankart

4. Planbestemmelser og retningslinjer

5. Fagrapport andre samfunnsmessige virkninger

6. Samfunnsøkonomisk analyse

7. Fagrapport Prissatte konsekvenser

8. Fagrapport Ikke-prissatte konsekvenser

9. Fagrapport ROS-analyse

10. Teknisk hovedplan

11. Fagrapport anleggsgjennomføring

12. Fagrapport støy

13. Fagrapport strukturstøy og vibrasjoner

14. Klimabudsjett

15. Kommunikasjon- og medvirkningsplan

16. Merknadsbehandling for justert plangrense

17. Oversikt over berørte reguleringsplaner

 

18. Vedlegg til andre samfunnsmessige virkninger

a.Vedlegg passasjerregistreringer

b.Vedlegg stedsanalyse

c.Vedlegg erfaringer endrede stasjonsplasseringer

d.Vedlegg mulighetsstudier

 

Dokumenter for hensetting

Under finner du dokumenter til kommunedelplanen for hensettingsanlegg (togparkering) på Skattumshagan.

 

1. Planbeskrivelse

2. Plankart

3. Planbestemmelser og retningslinjer

4. Konsekvensutredning

5. Fagrapport ROS-analyse

6. Teknisk Hovedplan

7. Fagrapport Anleggsgjennomføring

8. Fagrapport Støy

9. Klimabudsjett

10. Kommunikasjons- og medvirkningsplan

 

 

 

Informasjon om justeringer av tiltaket per januar 2020 (reduksjon fra 20 plasser til 12 plasser:

 

1. Notat – endring i tiltak – justert høringsfrist

2. Alternativ Nord – Endring i tiltak

3. Alternativ Røros B – Endring i tiltak

4. Alternativ Nord – forslag til justert plankart

5. Alternativ Røros B – forslag til justert plankart

6. Reviderte støykart